Algemene voorwaarden

Opdrachten en tarieven

Op de opdrachten zijn de algemene voorwaarden van RB Advocaten van toepassing, welke bij opdrachtaanvaarding worden toegezonden.  Het honorarium wordt berekend op basis van een uurtarief of vaste prijsafspraken. Indien de opdrachtgever voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, kan deze worden aangevraagd.

Algemene  voorwaarden van Rikmenspoel & Bakker Advocaten

1. De bedingen van deze algemene voorwaarden (in totaal 9 artikelen) zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan opdrachtnemer (waaronder begrepen de Stichting Derdengelden van opdrachtnemer), of aan personen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.

4. De opdracht is gebaseerd op de informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt en wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.

5. De kosten van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door opdrachtnemer periodiek vast te stellen uurtarief.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtnemer bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten,  kosten van uittreksels, etcetera). Behoudens voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt (twee)maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten  ten belope van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,-.Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan opdrachtnemer, nadat  opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.Opdrachtnemer en/of zijn Stichting Derdengelden is gerechtigd voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is.

7.Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij opdrachtnemer ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De rechten op aansprakelijkstelling en eventueel schadevergoeding vervallen indien een aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen één maand na de tijdige schriftelijke kennisgeving van de klacht.

8.Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van  door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan opdrachtnemer in de desbetreffende zaak door de opdrachtgever betaalde honorarium.De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van opdrachtnemer.

9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Interne klachtregeling Rikmenspoel & Bakker Advocaten

1.1    InleidingIndien de advocaat een klacht ter ore mocht komen over de wijze van behandeling van de zaak of de declaratie, dan zijn er diverse mogelijkheden voor de afhandeling hiervan. Deze klachtregeling biedt een handleiding voor door de advocaat te nemen maatregelen in het geval dat een klacht of een negatieve beoordeling hem bereikt.

1.2    Uitnodiging besprekingIndien een (schriftelijke) klacht of onderbouwde negatieve beoordeling wordt ontvangen, dan zal de advocaat de klager uitnodigen voor een toelichting op de klacht. Deze toelichting kan mondeling worden gegeven, maar ook schriftelijk worden geformuleerd.Tijdens de bespreking wordt geluisterd naar de overwegingen van klager en wordt door de advocaat uitleg gegeven, waarom de zaak door hem zo is behandeld. Van de bespreking wordt een verslag gemaakt. De advocaat zal zo nodig een derde advocaat bij het gesprek betrekken. Tijdens deze bespreking zal worden geanalyseerd, wat de aard van de klacht is. De advocaat zal zijn werkwijze uitleggen.Indien wordt vastgesteld dat er een grond was voor de klacht, dan zal met de klager worden besproken en/of worden afgestemd, hoe aan de klacht kan worden tegemoetgekomen. Er wordt beoordeeld, welke maatregelen in het dossier mogelijk zijn. Voor zover sprake mocht zijn van een beroepsfout, wordt dit door de advocaat gesignaleerd en wordt de mogelijkheid van aanmelding bij de aansprakelijkheidsverzekering ter sprake gebracht. Tijdens de bespreking wordt gewezen op het tuchtrecht, de begrotingsprocedure en/of een eventuele gang naar de civiele rechter. Verder zal gewezen worden op het bestaan van de Klachtcommissie voor de Advocatuur. Mocht de klager van mening zijn dat de klacht geformaliseerd dient te worden, zal beoordeeld worden in hoeverre partijen afspraken kunnen maken over het verdere verloop van die procedure. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor  het voorleggen van een klacht bij de Klachtcommissie voor de Advocatuur in plaats van de Deken  van de Orde van Advocaten.

1.3    Mocht cliënt besluiten om de klacht te formaliseren, dan zal worden beoordeeld, in hoeverre de opdracht dient te worden beëindigd.  Zo nodig zal de advocaat door een derde advocaat worden bijgestaan.

Aansprakelijkheid en geschillen

De advocaten zijn verzekerd voor de risico’s van beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In geval van een geschil met de opdrachtgever beschikt het kantoor over een interne geschillenregeling (zie hieronder). BTW nummer van mr. E.H. Bakker NL 1551.50.017.B.01, mr. J.M.R. Rikmenspoel: BTW-nr. 1232.39.850.B.01.